ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2/2561 (Real Time)

กำหนดเวลา
1.เริ่มเปิดระบบตั้งแต่  24 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561   Download ปฏิทิน
2.จะปิดระบบลงทะเบียนจองรายวิชาเลือกเสรี ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น.
ขอให้นักศึกษาที่ยังไม่เลือกรายวิชาเลือกเสรี ได้ตรวจสอบและจองรายวิชา ตามในระยะเวลาที่กำหนด
3.เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียน จองรายวิชาที่ไม่สามารถทำการเปิดสอนได้เพราะจำนวนไม่ถึง 15 คน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะเปิดให้เลือกรายวิชาใหม่ได้อีกครั้ง ใน วันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2561


ค้นหา
ค้นหาได้จาก รหัสวิชา/ชื่อวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวิชา Sjgroup ผู้สอน คาบเรียน จำนวนที่เปิดรับ(คน) น.ศ.จองแล้ว(คน) หน่วยกิต เลือก สถานะ
1 14091101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เลือกเสรี x ชัยณรงค์ เพียร ศ3-6 50 22 3 เปิดสอนได้
2 55004202 การเกษตรแบบผสมผสาน เลือกเสรี x จักรพรรดิ ศ3-6 50 47 3 เปิดสอนได้
3 24083305 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่ตัดสินกีฬาการเต้นแอโรบิก เลือกเสรี x วีรวัฒน์ ศ3-5 50 39 2 เปิดสอนได้
4 55034301 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ เลือกเสรี x ณัฐพงษ์ ศ3-6 50 41 3 เปิดสอนได้
5 14123410 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสร้างสรรค์ เลือกเสรี x ณปพน ศ3-6 50 43 3 เปิดสอนได้
6 55183105 ธุรกิจการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ เลือกเสรี x ลัดดาวัลย์ ศ3-6 50 49 3 เปิดสอนได้
7 54554203 ศิลปะการจัดดอกไม้ เลือกเสรี x สมศักดิ์ ศ ศ3-6 50 44 3 เปิดสอนได้
8 32502209 การจัดการเอกสารโบราณ เลือกเสรี x ธวัชชัย ด ศ3-6 50 45 3 เปิดสอนได้
9 55021103 การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ เลือกเสรี x สุนทร ศ3-6 50 42 3 เปิดสอนได้
10 55004204 การเกษตรเพื่อสันทนาการ เลือกเสรี x ธนกร ศ3-6 50 39 3 เปิดสอนได้
11 55074308 เทคโนโลยีขนมอบ เลือกเสรี x ฐิติรัตน์ ศ3-6 50 49 3 เปิดสอนได้
12 55053303 การดูแลสุขภาพและการจัดการสุนัข เลือกเสรี x ธราดล ศ3-6 50 47 3 เปิดสอนได้
13 65563716 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง เลือกเสรี x ภัทราวุธ ศ3-6 50 48 3 เปิดสอนได้
14 65563716 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง เลือกเสรี x เธียรรัตน์ ศ3-6 50 48 3 เปิดสอนได้
15 32022124 ประติมากรรมดินเผา เลือกเสรี x อติชาติ ศ2-6 50 29 3 เปิดสอนได้
1 2 3