ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2/62 (Real Time)

กำหนดเวลา
1.เริ่มเปิดระบบตั้งแต่  7 - 18 ตุลาคม 2562   Download ปฏิทิน
2.จะปิดระบบลงทะเบียนจองรายวิชาเลือกเสรี ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น.
ขอให้นักศึกษาที่ยังไม่เลือกรายวิชาเลือกเสรี ได้ตรวจสอบและจองรายวิชา ตามในระยะเวลาที่กำหนด
3.เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียน จองรายวิชาที่ไม่สามารถทำการเปิดสอนได้เพราะจำนวนไม่ถึง 15 คน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จะเปิดให้เลือกรายวิชาใหม่ได้อีกครั้ง ใน วันที่ 21-25 ตุลาคม 2562


ค้นหา
ค้นหาได้จาก รหัสวิชา/ชื่อวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวิชา Sjgroup ผู้สอน คาบเรียน จำนวนที่เปิดรับ(คน) น.ศ.จองแล้ว(คน) หน่วยกิต เลือก สถานะ
1 65664105 การสำรวจและอนุรักษ์อาคารพื้นถิ่น เลือกเสรี x สิทธิรักษ์ ศ3-6 60 60 3 เปิดสอนได้
2 55064114 พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ เลือกเสรี x อนาวิล ศ3-6 60 60 3 เปิดสอนได้
3 65663104 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เลือกเสรี x กฤษฎา ศ3-6 60 59 3 เปิดสอนได้
4 65664105 การสำรวจและอนุรักษ์อาคารพื้นถิ่น เลือกเสรี x ปิยะฉัตร ศ3-6 60 54 3 เปิดสอนได้
5 55061112 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เลือกเสรี x ทรงทรัพย์ ศ3-6 50 52 3 เปิดสอนได้
6 32502205 สกลนครศึกษา เลือกเสรี x ภูริภูมิ ศ3-6 51 51 3 เปิดสอนได้
7 65664107 การสำรวจและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในท้องถิ่น เลือกเสรี x อภิชาติ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
8 65664105 การสำรวจและอนุรักษ์อาคารพื้นถิ่น เลือกเสรี x กัญญาภัค ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
9 65674802 การจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เลือกเสรี x ภาณุวัฒน์ ศ3-5 50 50 3 เปิดสอนได้
10 55004202 การเกษตรแบบผสมผสาน เลือกเสรี x จักรพรรดิ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
11 32502303 ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น เลือกเสรี x ลำครองสิทธิ์ ศ3-5 50 50 3 เปิดสอนได้
12 65664107 การสำรวจและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในท้องถิ่น เลือกเสรี x ภัทราวุธ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
13 65664107 การสำรวจและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในท้องถิ่น เลือกเสรี x ธนวดี ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
14 65563716 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง เลือกเสรี x เธียรรัตน์ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
15 55072407 เทคโนโลยีขนมอบ เลือกเสรี x ฐิติรัตน์ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
1 2 3