ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 1/2561 (ภาคปกติ)

กำหนดเวลา
1.เริ่มเปิดระบบตั้งแต่  2 - 13 เมษายน 2561   Download ปฏิทิน
2.จะปิดระบบลงทะเบียนจองรายวิชาเลือกเสรี ในวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.
ขอให้นักศึกษาที่ยังไม่เลือกรายวิชาเลือกเสรี ได้ตรวจสอบและจองรายวิชา ตามในระยะเวลาที่กำหนด
3.เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียน จองรายวิชาที่ไม่สามารถทำการเปิดสอนได้เพราะจำนวนไม่ถึง 15 คน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะเปิดให้เลือกรายวิชาใหม่ได้อีกครั้ง ใน วันที่ 16 -20 เมษายน   2561


ค้นหา
ค้นหาได้จาก รหัสวิชา/ชื่อวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวิชา Sjgroup ผู้สอน คาบเรียน จำนวนที่เปิดรับ(คน) น.ศ.จองแล้ว(คน) หน่วยกิต เลือก สถานะ
1 43633203 การตลาดโซเชียลมีเดีย เลือกเสรี x นาฎลดา ศ3-6 60 50 3 เปิดสอนได้
2 65563716 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง เลือกเสรี x เธียรรัตน์ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
3 32502303 ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น เลือกเสรี x ลำครองสิทธิ์ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
4 31561101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 เลือกเสรี x Sato ศ3-5 50 50 3 เปิดสอนได้
5 55033203 พืชพื้นบ้านและพืชสมุนไพร เลือกเสรี x ครองใจ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
6 32501202 ประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทย เลือกเสรี x ภูริภูมิ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
7 55074308 เทคโนโลยีขนมอบ เลือกเสรี x ฐิติรัตน์ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
8 55044106 การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน เลือกเสรี x สุวิทย์ ท ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
9 55043804 แมลงเศรษฐกิจ เลือกเสรี x ภาคภูมิ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
10 55063114 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เลือกเสรี x อนาวิล ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
11 65664601 การสำรวจและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในท้องถิ่น เลือกเสรี x กฤษฎา ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
12 55004202 การเกษตรแบบผสมผสาน เลือกเสรี x จักรพรรดิ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
13 02500108 พลเมืองศึกษา เลือกเสรี x สุวัฒชัย ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
14 65664601 การสำรวจและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในท้องถิ่น เลือกเสรี x สิทธิรักษ์ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
15 65563716 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง เลือกเสรี x อาณัฐพงษ์ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
1 2 3