ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2/2560 (ภาคปกติ)

กำหนดเวลา
1.เริ่มเปิดระบบตั้งแต่  7 - 18 กันยายน 2560  Download ปฏิทิน
2.จะปิดระบบลงทะเบียนจองรายวิชาเลือกเสรี ในวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น.
ขอให้นักศึกษาที่ยังไม่เลือกรายวิชาเลือกเสรี ได้ตรวจสอบและจองรายวิชา ตามในระยะเวลาที่กำหนด
3.เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียน จองรายวิชาที่ไม่สามารถทำการเปิดสอนได้เพราะจำนวนไม่ถึง 15 คน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะเปิดให้เลือกรายวิชาใหม่ได้อีกครั้ง ใน วันที่ 21-25 กันยายน  2560


ค้นหา
ค้นหาได้จาก รหัสวิชา/ชื่อวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวิชา Sjgroup ผู้สอน คาบเรียน จำนวนที่เปิดรับ(คน) น.ศ.จองแล้ว(คน) หน่วยกิต เลือก สถานะ
1 65663104 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เลือกเสรี x สิทธิรักษ์ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
2 55061203 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้ง เลือกเสรี x อนาวิล ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
3 32502303 ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น เลือกเสรี x ลำครองสิทธิ์ ศ3-5 50 50 3 เปิดสอนได้
4 02500108 พลเมืองศึกษา เลือกเสรี x สุวัฒชัย ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
5 65663104 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เลือกเสรี x กัญญาภัค ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
6 55004202 การเกษตรแบบผสมผสาน เลือกเสรี x จักรพรรดิ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
7 14053102 โลกและดาราศาสตร์ เลือกเสรี x วัสยษฏิ์ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
8 24083305 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่ตัดสินกีฬาการเต้นแอโรบิก เลือกเสรี x วีรวัฒน์ ศ3-5 50 50 2 เปิดสอนได้
9 55033203 พืชพื้นบ้านและพืชสมุนไพร เลือกเสรี x ครองใจ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
10 21520402 จริยศาสตร์ เลือกเสรี x ศตวรรษ ศ3-5 50 50 3 เปิดสอนได้
11 55053303 การดูแลสุขภาพและการจัดการสุนัข เลือกเสรี x ธราดล ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
12 31542701 วัฒนธรรมหนองหาร เลือกเสรี x ปกกสิณ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
13 32553216 ประชาสังคมและประชาธิปไตยท้องถิ่น เลือกเสรี x พุฑฒจักร ศ3-5 50 50 3 เปิดสอนได้
14 22554101 อาเซียนศึกษา เลือกเสรี x อนรรฆ ศ3-5 50 50 3 เปิดสอนได้
15 55061112 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เลือกเสรี x อรอนงค์ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
1 2 3 4 5 6