ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 1/2560 (ภาคปกติ)

กำหนดเวลา
1.เริ่มเปิดระบบตั้งแต่  20 - 31 มีนาคม 2560  Download ปฏิทิน
2.จะปิดระบบลงทะเบียนจองรายวิชาเลือกเสรี ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น.
ขอให้นักศึกษาที่ยังไม่เลือกรายวิชาเลือกเสรี ได้ตรวจสอบและจองรายวิชา ตามในระยะเวลาที่กำหนด
3.เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียน จองรายวิชาที่ไม่สามารถทำการเปิดสอนได้เพราะจำนวนไม่ถึง 15 คน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะเปิดให้เลือกรายวิชาใหม่ได้อีกครั้ง ใน วันที่ 3-7 เมษายน  2560


ค้นหา
ค้นหาได้จาก รหัสวิชา/ชื่อวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวิชา Sjgroup ผู้สอน คาบเรียน จำนวนที่เปิดรับ(คน) น.ศ.จองแล้ว(คน) หน่วยกิต เลือก สถานะ
1 55033203 พืชพื้นบ้านและพืชสมุนไพร เลือกเสรี x ครองใจ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
2 65663104 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เลือกเสรี x กฤษฎา ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
3 32502303 ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น เลือกเสรี x ลำครองสิทธิ์ ศ3-5 50 50 3 เปิดสอนได้
4 32501202 ประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทย เลือกเสรี x เชาวณา ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
5 55012201 การใช้ดิน-ปุ๋ย-น้ำ เลือกเสรี x สมชาย บ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
6 65663104 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เลือกเสรี x สิทธิรักษ์ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
7 43013113 การรู้เท่าทันสื่อ เลือกเสรี x นันธารา ศ3-5 50 50 3 เปิดสอนได้
8 22504307 อาเซียนศึกษา เลือกเสรี x อนรรฆ ศ3-5 50 50 3 เปิดสอนได้
9 32551410 ภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่น เลือกเสรี x โพชฌ์ ศ3-5 50 50 3 เปิดสอนได้
10 55183206 การจัดการธุรกิจฟาร์ม เลือกเสรี x เรืองฤทธิ์ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
11 65554501 งานสำรวจสถาปัตยกรรมในท้องถิ่น เลือกเสรี x อาณัฐพงษ์ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
12 65554501 งานสำรวจสถาปัตยกรรมในท้องถิ่น เลือกเสรี x เธียรรัตน์ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
13 65554501 งานสำรวจสถาปัตยกรรมในท้องถิ่น เลือกเสรี x ภัทราวุธ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
14 32504315 ภูมิปัญญาแอ่งสกลนคร เลือกเสรี x ธวัชชัย ด ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
15 32502204 ประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำโขง เลือกเสรี x ภูริภูมิ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
1 2 3 4 5