ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 1/65 (Real Time)

กำหนดเวลา
1.เริ่มเปิดระบบตั้งแต่  21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565   Download ปฏิทิน
2.เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียน จองรายวิชาที่ไม่สามารถทำการเปิดสอนได้เพราะจำนวนไม่ถึง 15 คน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จะเปิดให้เลือกรายวิชาใหม่ได้อีกครั้ง ใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2565


ค้นหา
ค้นหาได้จาก รหัสวิชา/ชื่อวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวิชา Sjgroup ผู้สอน คาบเรียน จำนวนที่เปิดรับ(คน) น.ศ.จองแล้ว(คน) หน่วยกิต เลือก สถานะ
1 55062303 ทรัพยากรน้ำและนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ เลือกเสรี x นวรัตน์ ม ศ3-6 70 60 3 เปิดสอนได้
2 55063116 การเพาะเลี้ยงกุ้ง เลือกเสรี x อนาวิล ศ3-6 70 60 3 เปิดสอนได้
3 65563716 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง เลือกเสรี x สิทธิรักษ์ ศ3-6 60 59 3 เปิดสอนได้
4 01500113 ศาสนธรรมเพื่อคนร่วมสมัย เลือกเสรี x ลำครองสิทธิ์ ศ3-5 60 59 3 เปิดสอนได้
5 55004202 การเกษตรแบบผสมผสาน เลือกเสรี x จักรพรรดิ ศ3-6 60 58 3 เปิดสอนได้
6 55073304 อาหารแปรรูปพื้นบ้าน เลือกเสรี x ยุพิน ศ3-6 60 55 3 เปิดสอนได้
7 55062111 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเชิงพาณิชย์ เลือกเสรี x นพรัตน์ พ ศ3-6 60 56 3 เปิดสอนได้
8 32553604 มหาอำนาจโลก เลือกเสรี x ภูริภูมิ ศ3-5 60 60 3 เปิดสอนได้
9 55053303 การดูแลสุขภาพและการจัดการสุนัข เลือกเสรี x เบญจมาภรณ์ ศ3-6 60 56 3 เปิดสอนได้
10 55073324 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เชิงธุรกิจ เลือกเสรี x ฐิตินันท์ ศ3-6 60 54 3 เปิดสอนได้
11 55043804 แมลงเศรษฐกิจ เลือกเสรี x ภาคภูมิ ศ3-6 60 60 3 เปิดสอนได้
12 24083201 ทักษะและการสอนมวย เลือกเสรี x วีรวัฒน์ ศ3-5 60 60 2 เปิดสอนได้
13 55053303 การดูแลสุขภาพและการจัดการสุนัข เลือกเสรี x ธราดล ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
14 54513214 ขนมอบและการตกแต่ง เลือกเสรี x ฐิติรัตน์ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
15 55043804 แมลงเศรษฐกิจ เลือกเสรี x วรางรัตน์ ศ3-6 50 50 3 เปิดสอนได้
1 2 3